Narodil jsem se v Mostě a žiji v Mostě. Jméno Jaroslav mi dala maminka při narození. Druhé jméno jsem přijal 22. 04. 2000 při křtu. Biřmovací jméno mám Adam a jméno Emanuel je jméno řádové. Má to tak být.
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 
 

Zpovědní zrcadlo

Je můj každodenní život projevem živé víry, naděje a lásky? Nebyl jsem lhostejný ve víře? Nezapíral jsem svou víru? Nepodléhal jsem pochybnostem? Staral jsem se o přiměřené vzdělání ve věcech víry? Nevěřil jsem pověrám? Nepodléhal jsem zoufalsví? Nezanedbával jsem denní modlitbu? Nemodlil jsem se bezmyšlekovitě?
Nemluvil jsem lehkovážně nebo posměšně o Bohu a věcech víry? Neurážel jsem Boha v hněvu nebo v zoufalství? Nevyslovoval jsem zbytečně jméno Boží a jména svatých? Neklel jsem? Nepřísahal jsem lehkovážně nebo křivě?
Nevynechal jsem svou vinou nedělní a sváteční bohoslužby? Nepřísahal jsem do kostela pozdě? Účastnil jsem se bohoslužeb vždy pozorně? Nevyhýbal jsem se z lhostejnosti přijímání eucharistického Krista? Neporušil jsem nedělní klid a zotavení zbytečnou těžkou prací? Zachoval jsem přikázání o roční zpovědi a velikonočním přijímání?
Nebyl jsem k rodičům nelaskavý, drzý, nevděčný? Poskytoval jsem jim ochotně svou pomoc? Nezapomínal jsem na ně? Věnoval jsem denně potřebný čas svým dětem? Nezanedbával jsem jejich výchovu ke skromnosti, přiměřené kázni a sebeovládání? Byl jsem při ukládání trstů umírněný a spravedlivý? Seznamoval jsem je se zásadami víry a vedl je ke křasťanskému životu? Staral jsem se o včasné, správné a postupné poučování svých dětí v oblasti pohlavního života? Snažil jsem se, abychom ve výchovných zásadách postupovali jednotně? Neřešili jsme manželské nebo rodičovské spory před dětmi? Respektoval jsem přiměřenou svobodu dospívajících nebo dospělých dětí? Respektoval jsem, že při vší úctě k nadřízeným je třeba více poslouchat Boha než lidi? Nebyl jsem nespravedlivý k podřízeným?
Nevydával jsem svůj život lehkomyslně do nebezpečí? Nepoškozoval jsem svoje zdraví (alkohol, drogy, přepínání sil)? Zachoval jsem postní předpisy? Nevydal jsem do nebezpečí život a zdraví svých bližních? Neřídil jsem dopravní prostředek pod vlivem alkoholu? Netrápil jsem své okolí náladovostí nebo mstivostí? Neměl jsem s někým neustupné hádky, spory, rvačky? Neubližoval jsem nadávkami, vyhrožováním? Neživil jsem v sobě nenávist? Uměl jsem odpustit? Respektoval jsem osobní důstojnost partnera v manželství? Netrápil jsem ho žárlivostí? Udělal jsem si pro něho i pro rodinu čas? Pomáhal jsem mu podle potřeby v domácnosti? Nezabýval jsem se vražednými nebo sebevražednými myšlenkami? Nezničil jsem klíčící život nebo nebyl jsem na tom spoluvinen? Nesváděl jsem druhé k hříchu? Nedával jsem pohoršení?
Vím v oblasti tělesné lásky všechno co potřebuji? Umím o těchto věcech myslet a mluvit ukázněně a s úctou? Nehřešil jsem neslušnými řečmi a uvolněným chováním? Nezneužíval jsem pohlavního pudu (cizoložství, pohlavní styk mimo manželství, sebeukájení)? Vyhýbal jsem se blízké příležitosti k hříchu?
Pečoval jsem o to, aby náš intimní manželský život byl společně prožitou radostí a prohloubením lásky? Nebyl jsem sobecký a hrubý? Neodmítal jsem ze sobeckých důvodů děti? Žiji v manželství uzavřeném před církví? Neukradl jsem něco? Vrátil jsem nebo nahradil jsem majetek nepoctivě získaný? Nepožadoval jsem přemrštěnou cenu za svou práci, za nedostatkové zboží? Vrátil jsem vypůjčené peníze, věci? Nepoškodil jsem cizí věci? Zacházel jsem se svěřenými věcmi šetrně a hospodárně? Plním závazky vůči druhým? Nebyl jsem lakomý? Nebyl jsem marnotratný, rozhazovačný? Pracuji v zaměstnání poctivě? Nezáviděl jsem?
Nelhal jsem? Neuškodil jsem někomu nespravedlivým svědectvím nebo tím, že jsem svědectví odmítl? Nepodváděl jsem? Nesnažil jsem se někoho oklamat svou přetvářkou? Nebyl jsem pyšný a ješitný? Nepomlouval jsem? Odvolal jsem své pomluvy? Neubližoval jsem anonymními dopisy? Zachval jsem svěřené tajemství? Dodržel jsem dané slovo? Neztrpčoval jsem bližnímu život bezohlednými řečmi o jeho chybách, zbytečným posuzováním? Nelichotil jsem neupřímně?