Narodil jsem se v Mostě a žiji v Mostě. Jméno Jaroslav mi dala maminka při narození. Druhé jméno jsem přijal 22. 04. 2000 při křtu. Biřmovací jméno mám Adam a jméno Emanuel je jméno řádové. Má to tak být.
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 
 

Dokumenty

Povaha a předmět zjevení. Bůh se ve své dobrotě a moudrosti rozhodl zjevit sebe samého a oznámit tajemství své vůle že lidé prostřednictvím Krista, vtěleného Slova, mají v Duchu svatém přístup k Otci a stávají se účastnými božské přirozenosti. Tímto zjevením oslovuje neviditelný Bůh ze své veliké lásky lidi jako přátele a stýská se s nimi, aby je pozval a přijal do svého společenství. Toto zjevování se uskutečňuje činy i slovy, které navzájem vnitřně souvisí, takže skutky, které Bůh vykonal v dějinách spásy, ukazují a posilují nauku i skutečnosti vyjádřené slovy slova pak hlásají tyto skutky a objasňují tajemství v nich obsažená. Avšak nejhlubší pravda, která se odhaluje tímto zjevením o Bohu i o spáse člověka, nám září v Kristu, který je prostředníkem a zároveň i plností celého zjevení.
Svatý Vavřinec, jáhen a mučedník. Zpráva o jeho mučení je protkána pozdějšími legendárními prvky, ale už ze 4. století je doloženo, že mu jako arcijáhnovi papeže Sixta II. byla svěřena péče o hmotný majetek a charitativní činnost církve v Římě, a také to, že před smrtí byl mučen ohněm. Tam, kde byl 10. srpna 258 pohřben, dal Konstantin Veliký postavit baziliku. Dnešní bazilika zbudovaná (ve 13. století) na témže místě je jednou z pěti římských patriarchálních bazilik. Celkem mu bylo v Římě postaveno asi 34 kostelů, z nichž některé časem zanikly. Jeho úcta se brzy rozšířila po celé západní církvi.
Žalm 135
Chvalte jméno Hospodinovo; chvalte, Hospodinovi služebníci, kteří sloužíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, opěvujte jeho jméno, protože je sladké. Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba; Izraele za svůj majetek. Vždyť já vím: velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy. Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech hlubinách vod. Přivádí mraky od končin země, blesky vyvolává déšť, ze svých komor vyvádí větry. Pobil egyptské prvorozence, lidi i dobytek. Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte, na faraóna a všechny jeho služebníky. Potřel mnohé národy a zabil mocné krále: Sichona, krále amoritského, Oga, krále bašanského, a všechny krále kananejské. Jejich zemi dal do majetku, do majetku Izraeli, svému lidu.